• ชื่อ-นามสกุล : Aj.Flavie Lepoutre
 • ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • E-mail : flavie.l@mfu.ac.th
 • โทรศัพท์ : 0-5391-6844


 • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาถธิดา จันทร์คำ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
 • E-mail : nattida.cha@mfu.ac.th
 • โทรศัพท์ : 0-5391-6845


 • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาพร บุญ-หลง
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
 • E-mail : tanaporn.boo@mfu.ac.th
 • โทรศัพท์ : 0-5391-6847


 • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤนาถ ดวงเกิด
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
 • E-mail : narunart.dua@mfu.ac.th
 • โทรศัพท์ : 0-5391-6848