• ชื่อ-นามสกุล : Aj.Flavie Lepoutre
  • ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • E-mail : flavie.l@mfu.ac.th
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6844


  • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาถธิดา จันทร์คำ
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
  • E-mail : nattida.cha@mfu.ac.th
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6845